Powstanie Polskiego Zwiazku Narciarskiego


W dniach 11 i 12 października 1919 roku obradujący z inicjatywy Rządu w Krakowie Zjazd Towarzystw Turystycznych, stworzył możliwość wymiany poglądów reprezentantów poszczególnych towarzystw nad dalszymi kierunkami rozwoju turystyki, w tym i narciarstwa w odrodzonej Polsce.
Reprezentanci kilku Towarzystw Narciarskich, biorący udział w zjeździe ustalili, że narciarstwo rozwijające się w kierunku turystycznym i sportowym dążyć musi do jak najszybszego stworzenia osobnego związku, na wzór podobnych organizacji działających za granicą. Wyłonili oni komitet organizacyjny w składzie: 
dr A. Krőbl, inż. K. Kaczanowski i J. Gadomski, który zajął się przygotowaniem projektu statutu i zwołał zebranie konstytuujące, zapraszając nań wszystkie wówczas w Polsce istniejące Towarzystwa Narciarskie w liczbie pięciu.

W dniu 26 grudnia 1919 roku, zabrali się delegaci Towarzystw Narciarskich w Zakopanem i jednogłośnie uchwalili założenie Polskiego Związku Narciarskiego (PZN). Dzień ten uważać należy za oficjalną datę powstania Związku. W skład pierwszych władz związkowych weszli: Mieczysław Świerz (przewodniczacy), Al. Bobkowski, Zygmunt Klemensiewicz, Stanisław Fächer, 
Zdzisław Rittersschild, Adam Krőbl i Jan Gadomski.

Założycielami  PZN  były:

1. Karpackie Towarzystwo Narciarzy we Lwowie (KTN).
2. Sekcja Narciarska  Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Zakopanem (SN PTT).
3. Wintersportclub des Beskidenvereins w Bielsku-Białej (VSC d BV).
4. Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy w Krakowie (TTN).
5. Sekcja Narciarska Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie (SN AZS).

Liczba towarzystw i klubów narciarskich zrzeszonych w PZN wzrasta w 1925 roku do 16, grupowały one ok. 2 000 narciarzy, w tym część SN PTT np. z: Białej, Cieszyna i Żywca. Powołana zostaje Komisja Turystyczna PZN a w 1932 roku ustanowiona  Górska Odznaka Narciarska, która była pierwszą w Polsce odznaką turystyczno-krajoznawczą oraz 2 grudnia 1936 roku ustanawia się Nizinną Odznakę Narciarską. W kolejnych latach PZN ukierunkowuje się głównie na narciarstwie sportowym a turystyka narciarska skupia się przy PTT a następnie w  PTTK, które przejmuje i rozbudowuje system turystycznych odznak narciarskich oraz propaguje uprawianie indywidualnej i masowej turystyki narciarskiej ( zloty i rajdy ).